Biblioteka | PJATK w Gdańsku

Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 16:00
Środa nieczynne
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 16:00
Sobota 12:00 – 16:00
Niedziela nieczynne

 

Kontakt

mgr inż. Wanda Szejko – wanda.szejko@pja.edu.pl

 

Katalogi on-line

Użytkownicy biblioteki mają dostęp do systemu Patron, który umożliwia przeszukiwanie katalogów PJATK. Możliwe jest również sprawdzenie, w której filii  (Gdańsk, Warszawa, Bytom) znajduje się interesująca nas literatura.

System Patron jest dostępny pod adresem:

http://system-biblioteka.pjwstk.edu.pl/Opac4/

Niestety na razie nie ma możliwości wypożyczania on-line

 

Czasopisma

W sieci lokalnej pod adresem:  http://gda-nas.pjwstk.edu.pl/czasopisma

Udostępniamy czasopisma w formacie PDF.

Mamy dostęp do następujących tytułów:

  • 2D Artist
  • 3D Creative
  • APA
  • Digital Photographer Polska
  • Elektronik
  • Estrada i Studio
  • PHP Architect
  • SQL Server Pro

 

W wersji papierowej w bibliotece PJATK w Gdańsku  dostępne są następujące czasopisma:

2+3D
Advanced Photoshop
Business English
Chip
Communication Arts
Computer Arts
Estrada i Studio
GazetaWyborcza
Novum
PC World Komputer
Polityka
Print
Technology Review
Baseline
Web Desinger

 

Regulamin biblioteki PJATK

Postanowienia ogólne
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych PJATK w godzinach otwarcia.
2. Do Biblioteki pracownicy PJATK zapisywani są na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych zapisywani są automatycznie, jednak aby móc wypożyczyć książki należy podpisać oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu Biblioteki.
3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub wpłacić wartość zniszczonego mienia.
4. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
5. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
6. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
7. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:
1. Z czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie artykułów spożywczych.
3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni określając czas lub termin takiego udostępnienia.
5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, po uprzednim wpisaniu się do wskazanego przez bibliotekarza zeszytu. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować. Pracownicy Uczelni mogą wypożyczać prace dyplomowe za zgodą pisemną promotora pracy.
6. W czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:
1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
2. Wypożyczania dokonywane są na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej lub identyfikatora (słuchacze studiów podyplomowych)
3. Doktoranci spoza PJATK, pozostający pod opieką profesorów naszej Uczelni, mogą wypożyczać książki na odpowiedzialność opiekuna naukowego z PJATK.
4. Książki wypożyczane są
* studentom na okres trzech tygodni,
* pracownikom na miesiąc.
5. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
6. Można pożyczyć nie więcej niż trzy książki równocześnie.
7. Doktoranci spoza PJATK, pozostający pod opieką profesorów naszej Uczelni, mogą wypożyczać książki na odpowiedzialność opiekuna naukowego z PJATK.
8. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
9. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
10. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
11. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik płaci karę pieniężną za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 1 zł. (jeden złoty).
13. Karę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, od daty naliczenia kary. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje. Wpłacający otrzymuję dowód wpłaty.
14. W zamian za karę pieniężną można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości kary. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
15. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism, wpisując je do specjalnego zeszytu.
16. Wypożyczenia międzybiblioteczne:
A. Wypożyczenia międzybiblioteczne książek odbywają się na zasadzie wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały oraz za przestrzeganie regulaminu.
B. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka Uczelni ma podpisane odpowiednie umowy.
C. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
D. Można mieć nie więcej niz 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
17. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
18. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwch danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl