Lista skreślonych z powodu braku deklaracji odnośnie dalszych studiów | PJATK w Gdańsku

Lista skreślonych z powodu braku deklaracji odnośnie dalszych studiów17.10.2013, 14:16

Zgodnie z Regulaminem Studiów (§15 ust. 5, 6) student jest zobowiązany do uzyskania do końca semestru wszystkich wpisów […] oraz złożenia obu dokumentów (indeksu i karty okresowych osiągnięć) w Dziekanacie ( dotyczy starszych roczników ) w wyznaczonym terminie. Zaliczenie semestru stwierdza Dziekan.

Zgodnie z Regulaminem Studiów (§18ust. 1,p.36) w stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru Dziekan może podjąć decyzję o zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, po złożeniu przez studenta w wyznaczonym terminie podania o wpis warunkowy.

W związku z niewypełnieniem przez poniższych studentów  ww. warunków, nie uzyskali  oni  zaliczenia semestru letniego 2012/2013.   Skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Kontraktu Uczelnia-Student.

Informujemy, że studentowi  przysługuje  prawo do wznowienia nauki wyłącznie po uprzednim dostarczeniu kompletu dokumentów (tj. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć), złożeniu podania o wpis warunkowy na semestr zimowy oraz po uregulowaniu zaległości finansowych na warunkach określonych w §31 Regulaminu Studiów.

Lista skreślonych studentów

s7292

s4719

s6354

s6287

s7266

s11186

s11333

s8094

s8170

s9289

s10689

s11046

s10859

s10114

s9744

s9728

s11216

s5496

s9712

s10711

s11145

s10218

s10906

s9912

s10569

s5524

s11126

s11341

s11385

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl