Stypendia | PJATK w Gdańsku

Stypendia

 

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 października 2011 r., zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym zmienia się sposób przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.

Zgodnie z Ustawą, stypendium naukowe za wyniki w nauce zostaje zastąpione przez stypendium Rektora dla najlepszych studentów i może je otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

W związku z tym, dotychczasowe zasady otrzymywania stypendiów naukowych przestają obowiązywać.

Stypendia socjalne oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych pozostają bez zmian.

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem stypendia@pja.edu.pl

 

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Od 30 września do 20 października 2019r.w dziekanacie PJATK przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020.

Uwaga!
Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

Informacje ogólne można znaleźć TUTAJ

Stypendium Rektora  dla  najlepszych studentów i doktorantów

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej przedstawione są w Dziale VI i VII  Regulaminu.

Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJATK w roku akademickim 2019/2020 jest ustalona na poziomie 4,65.

Uzyskanie wymaganej do złożenia wniosku średniej ocen oraz wykazanie zdobytych osiągnięć nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów każdego kierunku wyłonionych w rankingu spośród osób, które złożyły wniosek. Dodatkowo, o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci posiadający inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku osiągnięcia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej studentom i doktorantom  oraz  zakres niezbędnej dokumentacji przedstawiony jest Dziale V Regulaminu.

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz sposób udokumentowania dochodu przedstawione są w Dziale IV Regulaminu.

Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta została ustalona na rok 2019/2020 na poziomie:

1051,7zł.

Stypendium im. Prof. Z.Michalewicza

W Dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować

będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Termin przyjmowania wniosków zostanie podany.
Wniosek do pobrania oraz regulamin przyznawania stypendium dostępne są na stronie internetowej:

 https://gdansk.pjwstk.edu.pl/dla-studentow/pomoc-materialna/

Dokumenty i wnioski

Zbiór dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o stypendia:

Pozostałe dokumenty:

      1. Stypendia PFRON – Student II pdf
      2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza pdf

 

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem stypendia@pja.edu.pl

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl