Skreślenia za brak płatności | PJATK w Gdańsku

Skreślenia za brak płatności02.12.2011, 10:52

Informujemy, ze w dniu 1 grudnia powodu braku płatności zostali

skreśleni następujący studenci

s10115

s 10278

s7299

s9914

s9911

s9212

s5607

s10151

s7055

s8157

s6355

Skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Kontraktu Uczelnia-Student.

Informujemy, że prawo do wznowienia nauki przysługuje wyłącznie po uprzednim uregulowaniu zaległości finansowych na warunkach określonych w §31 Regulaminu Studiów.

Pouczenie

                W myśl art. 207 ust. 1 ustawy do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów, w tym decyzji o skreśleniu z listy studentów, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Na podstawie art. 127 Kpa od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych za pośrednictwem Dziekana Wydziału w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie PJWSTK Gdańsk lub przesłać korespondencyjnie z zachowaniem ww. terminu.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl