Skreślenie z listy studentów | PJATK w Gdańsku

Skreślenie z listy studentów06.04.2016, 15:17

Informujemy, ze w dniu 4 kwietnia 2016 z listy studentów zostali skreśleni studenci

10690
12330
12271
8166
8174
14691
10114
13250
14497
13124
11753
13211

Decyzja

Na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kontraktu Uczelnia-Student, Dziekan Wydziału postanowił skreślić Pana z listy studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dniem 4 kwietnia 2016 r. w związku z niewnoszeniem opłat za studia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 190 ust. 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów w przypadku (…) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Zgodnie z kontraktem Uczelnia- Student PJATK może skreślić studenta w przypadku naruszenia płatności.

Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania

W myśl art. 207 ust. 1 ustawy do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów, w tym decyzji o skreśleniu z listy studentów, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Na podstawie art.127 Kpa od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych za pośrednictwem Dziekana Wydziału w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie PJATK, przez system e-podań lub przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu.

Przypominamy, ze do chwili przywrócenia na listę studentów, skreśleni studenci nie maja prawa brać udziału w zajęciach.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl