Skreślenie z listy studentów w związku z niezaliczeniem semestru | PJATK w Gdańsku

Skreślenie z listy studentów w związku z niezaliczeniem semestru19.09.2016, 14:26

W dniu 19 września z listy studentów zostali skreśleni studenci o numerach:

 

5506

5907

7256

7299

8174

9257

9318

9725

9894

10125

10154

10386

10577

10582

10592

10784

10903

10966

10978

11214

11219

11258

11787

11867

11888

12051

12053

12251

12252

12331

12582

12672

12871

12879

12902

12903

13248

13250

13374

13458

13473

13534

13702

13954

14217

14219

14500

14537

14594

14616

14697

14757

14802

14870

 

Decyzja o skreśleniu z listy studentów
Na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu Studiów (§30 ust. 2 pkt. 2; §15 ust. 5, 6), Dziekan Wydziału podjął decyzję o skreśleniu Pana/ Pani z listy studentów w dniu 19 września 2016 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 190 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów w przypadku […] nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie.

Zgodnie z Regulaminem Studiów (§18ust. 1,p.36) w stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru Dziekan może podjąć decyzję o zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, po złożeniu przez studenta w wyznaczonym terminie podania o wpis warunkowy.

W związku z niewypełnieniem przez Pana/Pani ww. warunków, nie uzyskał(a) Pan/Pani zaliczenia semestru letniego 2015/16. Skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Kontraktu Uczelnia-Student.
Informujemy, że przysługuje Panu/ Pani prawo do wznowienia nauki wyłącznie po uregulowaniu zaległości finansowych na warunkach określonych w §31 Regulaminu Studiów.
Pouczenie
W myśl art. 207 ust. 1 ustawy do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów, w tym decyzji o skreśleniu z listy studentów, stosuję się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Na podstawie art. 127 Kpa od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych za pośrednictwem Dziekana Wydziału w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie PJATK Gdańsk, za pośrednictwem portalu e-podania lub przesłać korespondencyjnie z zachowanie ww. terminu.

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl