Studenci skreśleni z listy studentów | PJATK w Gdańsku

Studenci skreśleni z listy studentów22.09.2014, 15:22

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Informatyki podjął decyzje o skreśleniu z listy studentów następujących osób.

s12329

s11214

s6343

s9244

s11046

s11212

s10568

s10930

s11618

s9749

s11997

s12327

s10296

s5607

s9255

Na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu Studiów (§30 ust. 2 pkt. 2; §15 ust. 5, 6), Dziekan Wydziału podjął decyzję o skreśleniu Pana/Pani z listy studentów w dniu 15 września 2014r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 190 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów w przypadku […] nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie.
Zgodnie z Regulaminem Studiów (§15 ust. 5, 6) student jest zobowiązany do uzyskania do końca semestru wszystkich wpisów […] oraz złożenia obu dokumentów (indeksu i karty okresowych osiągnięć) w Dziekanacie w wyznaczonym terminie. Zaliczenie semestru stwierdza Dziekan wpisem do indeksu.
Zgodnie z Regulaminem Studiów (§18ust. 1,p.36) w stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru Dziekan może podjąć decyzję o zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, po złożeniu przez studenta w wyznaczonym terminie podania o wpis warunkowy.
W związku z niewypełnieniem przez Pana/Panią ww. warunków, nie uzyskał/a Pan/Pani zaliczenia semestru letniego 2013/14.
Skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Kontraktu Uczelnia-Student.
Informujemy, że przysługuję Panu/Pani prawo do wznowienia nauki wyłącznie po uprzednim dostarczeniu kompletu dokumentów (tj. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć) oraz po uregulowaniu zaległości finansowych na warunkach określonych w §31 Regulaminu Studiów.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl