Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Faza przedprojektowa; dobór strategii projektu

 

Nazwa kursu Faza przedprojektowa; dobór strategii projektu
Liczba godzin 20
Mnemonik FPP

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zadaniami nieodzownymi w fazie przedprojektowej i przy planowaniu projektów informatycznych. Szczególną uwagę kurs poświęca celowości i metodyce podejmowanych kolejno przez Zamawiającego działań, zasadom doboru strategii planowanego przedsięwzięcia oraz praktycznemu wymiarowi wskazanych czynności. Po ukończeniu szkolenia słuchacz potrafi skutecznie dobrać i ocenić rozwiązanie informatyczne do zidentyfikowanych potrzeb oraz zaplanować kształt projektu je implementującego.
Adresaci kursu Informatycy, studenci i osoby zainteresowane tematyką projektów informatycznych; osoby zainteresowanie podjęciem zadań kierowników projektów informatycznych lub doradców ds. informatyzacji
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca
Język wykładowy polski
Kierownik kursu dr inż. Stanisław Szejko
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia 1690 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
600PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin: do uzgodnienia z grupą;
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wprowadzenie
· Usytuowanie zagadnień fazy przedprojektowej
i planowania projektu
· Pojęcia wstępne
· Projekty informatyczne, ich rodzaje
· Kontekst realizacji projektów informatycznych
· Interesariusze projektu
· Ryzyko projektu
· Role w projekcie; role Klienta (Zamawiającego) i Wykonawcy (Dostawcy)
·   Zadania i zakres fazy przedprojektowej
2. Identyfikacja i opis problemu
· Identyfikacja potrzeb, źródła potrzeb (interesariusze, zarządzanie strategiczne, misja i wizja organizacji)
· Przydatność metod i wniosków z analizy strategicznej i biznesowej
· Metody opisu sytuacji problemowej
· Wzbogacony wizerunek (Rich Picture)
3. Formułowanie wizji rozwiązania
· Cele, zakres i produkty projektu
· Istotne wymagania;
podstawy inżynierii wymagań
· Warianty rozwiązania
· Ryzyko przedsięwzięcia; identyfikacja zagrożeń
i przeciwdziałania
· Ocena rozwiązania,
· Dokument Założeń Wstępnych (DZW)
4. Studium (analiza) wykonalności  projektu
· Cele, zakres studium
· Analiza interesariuszy
· Analiza techniczna
· Analiza ekonomiczna
· Analiza organizacyjna i prawna
· Raport studium wykonalności
· Przykłady analizy
5. Wstępny plan projektu
· Cele i założenia projektu, zakres projektu
· Infrastruktura
(techniczna, organizacyjna, zespół,
Infrastruktura dokumentacyjna i komunikacji)
· Sposób dojścia do rozwiązania
(proces wytwórczy, wdrożenie, utrzymanie
i serwis)
· Ramowy harmonogram projektu
· Dokument WPP
6. Dobór strategii realizacji projektu
· Przegląd współczesnych strategii wytwórczych oprogramowania
· Czynniki doboru strategii
· Praktyka doboru; przykłady i ćwiczenia
7. Ustanowienie projektu
· Decyzje projektowe
· Karta projektu
8. Praktyka Fazy Przedprojektowej
· Kroki i dokumenty Fazy Przedprojektowej
w średniej wielkości firmie
· Sposoby podejścia do fazy przedprojektowej (zasoby, finansowanie, projekty studyjne, inwestycje)
Opis ćwiczeń Lista ćwiczeń układa się w przygotowanie kolejnych kroków realizowanych dla wybranego problemu i projektu informatycznego stanowiącego jego rozwiązanie
· Wzbogacony wizerunek sytuacji problemowej
· Dokument Założeń Wstępnych
· Specyfikacja istotnych wymagań
· Warianty rozwiązania, ich ocena i dyskusja
· Debata dot. strategii wytwarzania
· WPP i ramowy harmonogram
Podstawowe środowiska i narzędzia Edytory; MS Project
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK
Korzyści Nabycie umiejętności oceny zamierzonych przedsięwzięć informatycznych oraz ich wstępnego planowania uwzględniając dobór właściwej strategii.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość środowisk biurowych (MS Office, Open Office)
Pożądana wiedza poprzedzająca Ułatwieniem będzie doświadczenie wyniesione z udziału w projektach informatycznych
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
· Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Wyd. II, MIKOM, 2000
· Martin R.C.: Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki. Helion 2014.
· Szejko St. (red): Metody wytwarzania oprogramowania. Mikom, 2002Literatura uzupełniająca:
· E. Meijer and V. Kapoor: The Responsive Enterprise:
Embracing the Hacker Way;  http://queue.acm.org/, 2014
· Schwaber K: Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, 2004.

 

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl