PJATK w Gdańsku – Najlepsza niepubliczna uczelnia informatyczno – artystyczna w Polsce | PJATK w Gdańsku

Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. W 2014 r. uczelnia zmieniła nazwę – z Wyższej Szkoły na Akademię. Powyżej historyczna fotografia, z pierwszym szyldem.

 

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.

W 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki.

Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.

Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB).

W 1998 roku PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki.

W 2000 roku pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Third Country Trainning Program.

W październiku 2000 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO.

W 2001 roku został zawarty kontrakt z firmą SONY w ramach Europejskiego Projektu SPEECON na opracowanie bazy nagrania języka polskiego (600 mówców w różnych środowiskach akustycznych). PJWSTK uczestniczy w projekcie SPEECON jako podwykonawca firmy Sony International (Europe), odpowiedzialnej za realizację bazy danych dla języka polskiego.

W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych.

W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet. Ich program stanowi zmodyfikowaną wersję programu studiów stacjonarnych. Studia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki.

PJWSTK, jako jedną z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczelnia w roku 2003 otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. Studenci po ukończeniu studiów inżynierskich w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym otrzymują tytuł inżyniera informatyki.

W roku akademickim 2003/2004 PJWSTK wraz z renomowanymi światowymi ośrodkami akademickimi zorganizowała cykl wykładów (kurs akademicki) z dziedziny Sztucznej Inteligencji. Wykłady prowadzone były w formie telekonferencji w Uniwersytecie Tokijskim.

Od 2004 roku PWSTK uczestniczy w 3-letnim projekcie UNDP (United Nations Development Programme), w którym odpowiada za zorganizowanie na Ukrainie ośrodków kształcenia przez Internet.

Uczelnia otrzymała też dofinansowanie KBN na rozwój Centrum Doskonałości Nauczania na Odległość (e-learning).

W 2004 roku w PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego N-RYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego.

W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center – jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE GMAT oraz PMI poprzez Internet.

W 2006 roku Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie “Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne”.

W 2007 roku utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, kształcący studentów na kierunku Informatyka.

W 2010 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki. Jego dziekanem został dr hab. Marek Bednarczyk. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów. Na jego czele stanął Wojciech St. Mościbrodzki (aktualnie dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk). Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych.

Obydwa wydziały mieszczą się w tym samym budynku, co pozwala na niezwykle interesującą wymianę idei pomiędzy Studentami kierunku technicznego i artystycznego.

W 2011 uruchomiona zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK, we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz “Genomed” S.A. prowadzone są w ramach projektu “Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W październiku 2011 JM Rektor PJWSTK, dr. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce.

W 2013 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych uruchomiła nowe studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.

W 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. 24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.

W 2015 Dawid Cieślak, student PJATK, wygrał światowy finał konkursu (współorganizowanego przez Huawei) na najbardziej innowacyjną aplikację mobilną, pokonując europejsko-azjatycką konkurencję.

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl