Rekrutacja - Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku kierunek GRAFIKA | PJATK w Gdańsku

Rekrutacja – Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

Proces rekrutacyjny na kierunku GRAFIKA, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Założenie profilu (rejestracja) na portalu e-Rekrutacja (czynny od maja  2019)
 • ETAP 2: Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja zadania obowiązkowego i własnych prac (portfolio)
 • ETAP 3: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych
 • ETAP 4: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Szczegółowe zasady rekrutacji  obcokrajowców pdf

Recruitment rules for foreigners pdf

POLISH FOR FOREIGNERS / kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Temat zadania obowiązkowego w roku 2019 :

ANANAS
RYBA
WODA
SŁOŃCE
Zadanie obowiązkowe w formacie 50cm x 50cm

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie przygotowującym na kierunek GRAFIKA z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji
Informacje dotyczące kursu – termin zapisów, terminy i godziny zajęć, wysokość opłaty i szczegóły dotyczące rejestracji – znajdują się na stronie kursu – TUTAJ

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2019r.:

1.06.2019     I termin
15.06.2019   II termin
6.07.2019    III termin
20.07. 2019  IV termin
7.09.2019    V termin
21.09.2019  VI termin

 

Rozmowy kwalifikacyjne we wszystkich terminach rozpoczynają się o godz. 10:00.

 

 Informacje na temat etapów:

ETAP 1: Rejestracja w portalu e-Rekrutacja

portal rekrutacjiKandydat zakłada profil na portalu e-Rekrutacja. Konieczne jest podanie poprawnego adresu email, na który zostanie wysłany mail aktywacyjny umożliwiający otwarcie konta. Po zalogowaniu się, należy wypełnić formularz z danymi potrzebnymi do rekrutacji (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego itp.).

Następnie kandydat wybiera kierunek, na który chce aplikować (Grafika, Gdańsk, stacjonarne  lub niestacjonarne), co spowoduje powiązanie z profilem listy wymaganych dokumentów (w wersji papierowej).

Należy również pamiętać o wybraniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dzięki portalowi e-Rekrutacja można będzie na bieżąco sprawdzać status dokumentów (brakujące / nadesłane / zaakceptowane) oraz wynik rozmowy.

ETAP 2: Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja zadania obowiązkowego i własnych prac (portfolio)

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w wyznaczonych przez władze wydziału terminach.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić 1 pracę na zadany temat (przygotowaną wcześniej).

Kandydaci powinni być przygotowani do krótkiej rozmowy na temat wykonanych zadań. Dlaczego praca wygląda tak, a nie inaczej? Co autor chciał wyrazić komponując przekaz w określony sposób? Jak zmieniłaby się wymowa przekazu, gdyby usunąć lub dodać jakiś fragment?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mogli także przedstawiać swoje zainteresowania artystyczne. Temat rozmowy może obejmować  zakres kultury, literatury, teatru i ogólnie pojętej sztuki. Premiowane będą: kreatywność, otwarte podejście do świata, swoboda wypowiedzi i pozytywne nastawienie.

Trzecim elementem Rozmowy Kwalifikacyjnej jest przedstawiana przez Kandydata teczka (portfolio), w skład której wchodzą prace własne. Premiowana będzie wszechstronność oraz pokazywanie własnych pasji i zainteresowań artystycznych. Przykładowe portfolio może zawierać prace z:

 • malarstwa – w dowolnej technice
 • rysunku – w dowolnej technice
 • fotografii - klasycznej lub cyfrowej, możliwe także retusze cyfrowe
 • grafiki komputerowej - w dowolnej technice (np. rendering, sceny 3D, strony internetowe, animacje itp.)
 • realizacje poligraficzne (np. druki reklamowe, wizytówki, elementy identyfikacji wizualnej itp.)
 • prace z innych dziedzin związanych z pojęciem „plastyka” będą dodatkowym atutem.

Portfolio nie musi zawierać wszystkich tych rodzajów twórczości, ale im bardziej jest ono wszechstronne – tym lepiej. Wskazane by było, aby przynajmniej 2-3 prace były wykonane ręcznie (bez użycia technik cyfrowych)

Limit liczby prac nie jest wyznaczony (ani górny, ani dolny) – zachęcamy jednak do możliwie szerokiego pokazania swojej twórczości. Nie wymagamy też prezentacji próbek wszystkich powyżej wskazanych obszarów, choć oczywiście im szerszy jest prezentowanych wachlarz technik, tym lepiej.

UWAGA: Przed rozmową Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 75 PLN i przedstawić dowód wpłaty (należy podać tytuł przelewu: “SNM Gdańsk, rozmowa kwalifikacyjna”).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można od razu złożyć komplet dokumentów.

ETAP 3: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych

W tym etapie kandydat musi przekazać do Dziekanatu wymagane dokumenty. Można składać je w siedzibie PJATK Gdańsk (ul. Brzegi 55) albo przesłać kurierem/pocztą.  Jedynym wyjątkiem jest zdjęcie w postaci cyfrowej (do legitymacji studenckiej), które należy wgrać na portal e-Rekrutacja.

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów ubiegających się o studia na Wydziale sztuki Nowych Mediów w Gdańsku (niezależnie od rodzaju studiów: stacjonarne/niestacjonarne) przedstawia się następująco:

 • Podanie o przyjęcie na studia

Podanie w wersji papierowej można uzyskać w Dziekanacie lub ściągnąć plik pdf do wydrukowania  pdf.

 • Świadectwo maturalne (Stara Matura lub Nowa Matura).

Należy przedstawić oryginał bądź odpis.

W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);

 • Zdjęcia

Należy złożyć 1 zdjęcie formatu dowodowego oraz zdjęcie w formie cyfrowej (do legitymacji elektronicznej). Zdjęcie dowodowe należy przesłać do Dziekanatu, zaś zdjęcie w formie cyfrowej przekazać za pomocą portalu (Strona Główna / Wgraj Zdjęcie).

UWAGA: Zdjęcie w formie cyfrowej jest niezbędne do wystawienia legitymacji studenckiej, jego niewgranie do panelu rekrutacyjnego przed podpisaniem kontraktu może skutkować znacznym opóźnieniem w wydaniu legitymacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji (czyli po podpisaniu kontraktu i wpisaniu na listę studentów) wgranie zdjęcia jest możliwe tylko bezpośrednio do e-dziekanatu.

 • Paszport / wiza / ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy włącznie obcokrajowców)

ETAP 4: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej i przedstawienia potwierdzenia tego faktu (akceptowane są dowody przelewu elektronicznego).

Po dopełnieniu wszystkich formalności i pozytywnej decyzji Komisji kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt ( dzienne pdf, niestacjonarne pdf) , będący umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią. Kandydatom podpisującym kontrakt w ostatnich tygodniach  przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Dane konta:

Konto, na które należy przekazywać opłatę wpisowego oraz opłatę za rozmowę kwalifikacyjną  generowane jest automatycznie po zarejestrowaniu się na portalu rekrutacyjnym.

Prosimy w tytule przelewu wpisać czego dotyczy opłata
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: (wygenerowany indywidualny numer konta)
SWIFT: MHBFPLPW

Czesne i inne opłaty  za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont.

W tytule przelewu proszę podać swoje imię, nazwisko, tryb studiów, tytuł wpłaty (wpisowe, czesne) oraz zaznaczyć, że dotyczy Wydziału w Gdańsku

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

 • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl